Het Bestuur

Financieel verslag 2019

Huishoudelijk reglement van de FNG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE STICHTING FEDERATIE NABESTAANDEN GEWELDSLACHTOFFERS, STATUTAIR GEVESTIGD TE ’s GRAVENHAGE.

1: Dit huishoudelijk reglement bevat bepalingen die voortvloeien uit bepalingen van de statuten van de stichting en regelt daarnaast onderwerpen die te maken hebben met de gang van zaken binnen de stichting. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur van de stichting FNG op 2 november 2017.

DOELSTELLING 2: Ingevolge artikel 2 sub 1 behartigt de stichting de belangen van nabestaanden van geweldslachtoffers in de ruimste zin des woords . Hieronder dient ook te worden verstaan het behartigen van de belangen van bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van het geweldslachtoffer, alsmede stiefouders, pleegouders en partners van ouders.

COMMISSIE VAN AANBEVELING 3: De stichting FNG kent een Commissie van Aanbeveling. De leden van de Commissie worden door het bestuur aangezocht en bij instemming voor onbepaalde tijd benoemd. De leden van de Commissie zullen pro deo acteren.

STICHTING HERDENKEN GEWELDSLACHTOFFERS (SHG) 4: De SHG is onderdeel van de stichting FNG en middels een personele unie zijn alle bestuurders van de stichting FNG tevens bestuurder van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers. Een overeenkomst hiertoe dient door alle zittende bestuurders en nieuwe bestuurders te zijn onderschreven. De Stichting Herdenken Geweldslachtoffers kent een reglement met gedragsregels voor bezoekers van het nationale monument Muur tegen Geweld.

HET LIDMAATSCHAP 5: Het is ter discretie van het bestuur om te besluiten tot (niet)-toelating als deelnemer. 6: Aanmelding als deelnemer geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van het bestuur van de stichting. 7: Alle deelnemers hebben de hierna genoemde rechten en plichten: A Bij toetreding hebben zij recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. B Zij hebben recht op deelname aan de bijeenkomsten, evenementen en de deelnemersvergadering, indien het bestuur daartoe besluit. C Zij hebben het recht om voorstellen,klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat van de behandeling/het onderzoek bericht te geven aan de deelnemer die dit heeft ingediend. D Zij hebben de plicht om adreswijzigingen door te geven aan het secretariaat. E Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage, door het bestuur vastgesteld. F Zij hebben de plicht tot het naleven van de reglementen van de organisatie. 8: Donateurs worden geacht geen deelnemer te zijn van de stichting. Zij kunnen op uitnodiging van het bestuur de deelnemersvergadering bijwonen

BESTUUR 9: Elk bestuurslid van de stichting FNG beheert een overeengekomen takenpakket of portefeuille en rapporteert in deze aan het bestuur. Het voltallige bestuur is verantwoordelijk voor alle handelingen van de stichting FNG.

10 TAKEN VAN DE VOORZITTER A leiding geven en toezicht houden op ontwikkelingen in de organisatie B Woordvoerder zijn bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. C Media zaken, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. D. Eindverantwoordelijk voor het Jaarverslag.

11 TAKEN VAN DE SECRETARIS A Correspondentie voeren namens het bestuur, alle van hem uitgaande stukken te ondertekenen, afschriften hiervan te bewaren evenals ingekomen stukken. B Het notuleren van bestuursvergaderingen C Het archief beheren D de vergaderingen bijeenroepen E Zorgen voor het bekendmaken van veranderingen of aanvullingen van de statuten en reglementen F het bijhouden van een deelnemerslijst.

12 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER A de gelden van de organisatie beheren B Zorgen voor het innen van de stichting toekomende gelden en zorg dragen voor alle door het bestuur en de deelnemersvergadering goedgekeurde uitgaven C In geval het bestuur besluit een deelnemersvergadering bijeen te roepen, verslag uit te brengen van de financiele positie conform artikel 11 van de statuten van de stichting FNG. D. Het opstellen van de jaarlijkse begroting E Het verzorgen en indienen van subsidie aanvragen. 13 Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid van de stichting en met de behartiging van de belangen van de deelnemende lotgenoten. 14 Het bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar volgens een tevoren vastgesteld en aan de deelnemers bekend rooster.

15 COMMISSIES EN WERKGROEPEN A Conform artikel 13 van de statuten kunnen permanente of ad hoc commissies en werkgroepen door het bestuur van de stichting worden ingesteld. De participanten in de commissies of werkgroepen worden door het bestuur benoemd en zijn verantwoording schuldig aan het stichtingsbestuur. 13 COMMISSIE EN WERKGROEPConform artikel 17 van de statuten kunnen permanente of ad hoc commissies en werkgroepen worden ingesteld. Deze commissies en werkgroepen verrichten hun taak met deelname en/of toezicht Van commissies en werkgroepen kunnen ook niet-deelnemers op persoonlijke titel deel uit maken. B De Werkgroep Lotgenoten Contact bestaat uit 3 vrijwilligers die door het bestuur worden benoemd. De werkgroep organiseert bijeenkomsten en evenementen waar alle deelnemers voor worden uitgenodigd. De werkgroep stelt jaarlijks een plan op en presenteert dit aan het bestuur. Het bestuur stelt middelen beschikbaar om de bijeenkomsten en evenementen te organiseren. Speciale aandacht zal er zijn voor aandachtgroepen als Ouders, Broers en Zussen en Partners.

ALGEMENE BEPALINGEN 16: Alle bestuursleden en deelnemers die ten behoeve van de activiteiten van de FNG reiskosten maken, kunnen de kosten van OV op basis van 2e klasse of een kilometervergoeding van €0,19 bij de penningmeester declareren. 17: Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen door het bestuur worden doorgevoerd. 18: In gevallen van geschil omtrent de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur 19: De gegevens op de deelnemerslijst mogen alleen gebruikt worden voor onderling contact van de deelnemers. Mailings aan grotere groepen deelnemers dienen alleen via het bestuur verzonden te worden. Bij misbruik, ongevraagd en/of zonder instemming van het bestuur, volgt schorsing van de betreffende deelnemer.

Het Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG)

Lena Olivier, voorzitter E-mail: l.olivier@fngnederland.nl

Randy Klaassen, voorzitter E-mail: r.klaassen@fngnederland.nl

Frank Mak, penningmeester E-mail: penningmeester@fngnederland.nl

Usha Parohi, Secretaris E-mail: u.parohi@fngnederland.nl

Romana Winter, bestuurslid E-mail: r.winter@fngnederland.nl

Sandra Bindi, bestuurslid E-mail: sandra.bindi8@gmail.com

 

 

 

Aanmelden en vragen over algemene zaken

Aanmelden en vragen over algemene zaken graag via het secretariaat FNG email: info@fngnederland.nl

Begroting FNG 2018 tbv ANBI

Begroting 2018

RSIN Nummer: 858638150

Beleidsnota FNG 2018 tbv ANBI

”Aanmelden

Leden van het Comité van Aanbeveling

Leden van het Comité van Aanbeveling zijn:

  • Mw. Gerdi Verbeet  –  voormalig Voorzitter Tweede Kamer
  • Dhr. Herman Bolhaar  –  voormalig Voorzitter College van Procureurs Generaal
  • Dhr. Harry Crielaars  –  voormalig Voorzitter Slachtofferhulp Nederland
  • Dhr. Jos de Keijser  –  bijzonder hoogleraar RUG

Werkgroep Lotgenotencontact

Werkgroep Lotgenotencontact Deze bestaat uit: Vacature

Daniël van Berlo organiseert het Kidsweekend alsmede het Sport en Spel weekend in Wilhelminaoord.

E-mail werkgroep: werkgroepfng@gmail.com

Ondersteuning tijdens de bijeenkomsten:

Diane Vivo

Counselor Psychosociale Begeleiding/Kinderbehartiger D.S.V. Door Samenwerken Verbinding dsvtherapie.com

d.vivo@dsvtherapie.com

 

Akte van Oprichting Stichting FNG Klik hier om Akte van Oprichting Stichting FNG te openen.

Uittreksel Handelsregister

Uittreksel Handelsregister Klik hier om Uittreksel Handelsregister te openen.

Reis- en telefoonkosten

Vergoedingsregeling voor reis- en telefoonkosten van de FNG

1 Algemeen De regeling beoogt het vergoeden van kosten gemaakt voor reizen per eigen vervoer of openbaar vervoer met ingang van 1 januari 2018 voor bestuursleden, vrijwilligers, redactieleden en andere adviseurs, waaronder uitgenodigde sprekers en leden die op verzoek van het bestuur in andere overlegorganen zitting hebben, alsmede voor telefoonkosten

2. Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: Bestuurslid: De persoon die volgens de statuten is benoemd als bestuurslid van de stichting. Vrijwilliger: De persoon die onbetaald werk uitvoert ten behoeve van de stichting en als zodanig is benoemd door het bestuur. Adviseur: De persoon die adviestaken uitvoert ten behoeve van de stichting en als zodanig is benoemd door het bestuur. Redactielid: De persoon die het kwartaalblad van de federatie Cocon mede vorm en inhoud geeft. Woonplaats: De plaats waar bestuursleden, vrijwilligers, redactieleden of andere adviseurs wonen. Reisdoel: De plaats waar bestuursleden, vrijwilligers, redactieleden of andere adviseurs bestuursvergaderingen bijwonen, de stichting vertegenwoordigen in activiteiten, vrijwilligerswerk verrichten of adviestaken uitvoeren, niet zijnde de woonplaats. Reis: De reis die bestuursleden, vrijwilligers, redactieleden of andere adviseurs met eigen vervoer of per openbaar vervoer dient te maken om het reisdoel te bereiken.

3. Vergoeding reiskosten De volgende reiskosten worden vergoed: Indien de reis verloopt volgens het traject “woonplaats – reisdoel – woonplaats” wordt het gereden aantal kilometers vergoed indien het bestuurslid, de vrijwilliger, het redactielid of de andere adviseur gebruik maakt van eigen vervoer. Per openbaar vervoer is de kortste route van toepassing. Indien de reis verloopt volgens het traject “woonplaats – woonplaats van een ander bestuurslid, vrijwilliger of andere adviseur – reisdoel – woonplaats van een ander bestuurslid, vrijwilliger of andere adviseur- woonplaats” wordt het gereden aantal kilometers vergoed indien het bestuurslid, de vrijwilliger, het redactielid of de andere adviseur gebruik maakt van eigen vervoer. De vergoeding per kilometer bedraagt: Vanaf 2018 tot nader order: € 0,19. De vergoeding per openbaar vervoer: de geldende 2e klasse prijs van het NS-reisbiljet en buskosten.

4. Vergoeding telefoonkosten Per maand wordt aan bestuursleden een vast bedrag van € 10,– vergoed. Daarnaast betaalt de stichting de kosten van het centrale nummer van de federatie.

Toelichting: 1. Algemeen. De kilometervergoeding is mede gebaseerd op de kilometeraftrek voor giften die de belastingdienst toestaat voor niet gedeclareerde autokosten. 2. Declaratieformulier. De secretaris verstrekt declaratieformulieren waarop men de gereden kilometers of de kosten van het openbaar vervoer kan aangeven Ook telefoonkosten kunnen worden vermeld 3. Vrijwilligers worden geacht in alle gevallen vrijwilligerswerk te verrichten. 4. Vergoeding van andere kosten dan reis- en telefoonkosten wordt separaat geregeld. 5. Het is aan de penningmeester om in voorkomende gevallen te beoordelen of de reisbewegingen overeenkomen met de afspraken daarover.

Uitgangspunt is reizen per 2e klasse OV. Declaratieformulier verkrijgbaar bij de penningmeester.

Voor bestuursleden geldt dat alle als bestuurslid gemaakte reiskosten declarabel zijn. Toegevoegd een regel in de toelichting dat de penningmeester beoordelen moet of de declaraties overeenkomen met de afspraken daarover.