Van: Bestuur FNG
Aan: Alle FNG lotgenoten
Datum: 30 november 2018

Vooraf
Met een Nieuwsflash wil het bestuur u tussen het verschijnen van twee Cocons informeren over lopende zaken.
Actuele berichten

1. Op 9 november heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief gestuurd met de contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand. Het bestuur heeft de minister er op gewezen dat de FNG het belangrijk vindt dat naast gesubsidieerde rechtsbijstand in strafzaken, ook in familierechtszaken die het directe gevolg zijn van de strafzaak, nabestaanden toegang moeten krijgen tot gesubsidieerde rechtsbijstand zonder toetsing van inkomen. Het gaat dan veelal om familierechtszaken als omgangsregeling of informatievoorziening met betrekking tot kinderen als nabestaanden van een geweldslachtoffer en aangespannen door een dader/ouder.
Een aantal 2e Kamerleden is op dit punt geattendeerd. Zij zullen dit in de behandeling van het wetsvoorstel aan de orde stellen.

2. Namens de FNG heeft onze lotgenoot Arsène van Nierop op uitnodiging van de Franse overheid op 5 november in Parijs deelgenomen aan een Europees congres over “Veerkracht” van slachtoffers en nabestaanden van geweld- en terrorisme slachtoffers. Slachtofferorganisaties en lotgenotenorganisaties uit diverse Europese landen waren op kosten van de Franse overheid gevraagd hier aan deel te nemen. Van Nederlandse zijde nam naast FNG, ook Slachtofferhulp Nederland deel.
Arsène heeft een uitgebreid verslag over de conferentie voor het bestuur geschreven. Geïnteresseerde lotgenoten die een kopie van het verslag willen ontvangen, kunnen dat bij het bestuur kenbaar maken.

3. De groeiende landelijke bekendheid van onze Federatie draagt er toe bij dat het bestuur in toenemende mate wordt gevraagd om mee te werken aan verzoeken van kranten, programmamakers e.d. voor een reactie door lotgenoten. Het bestuur huldigt het standpunt dat lotgenoten zelf kunnen bepalen of zij aan verzoeken gehoor willen geven en stuurt de verzoeken door naar alle lotgenoten. Gezien echter de vele verzoeken die de laatste tijd zijn ontvangen, wil het bestuur zich beraden of het in het belang van onze lotgenoten is om alle verzoeken door te blijven sturen.

4. Naast verzoeken van media en programmakers, ontvangt het bestuur ook regelmatig en in toenemende mate verzoeken om een bestuurslid af te vaardigen naar symposia of seminars. Zo is Jan van Kleeff recentelijk te gast geweest bij:
-seminar over positie van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces, georganiseerd door NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten). Jan nam deel aan de paneldiscussie. Een verslag van het seminar vindt u in de volgende Cocon.
-symposium n.a.v. 10 jarig bestaan Oostvaarderskliniek (tbs kliniek) waar Jan een workshop verzorgde over de impact van de tbs behandeling op slachtoffers en nabestaanden.
Jack Keijzer zal deelnemen aan het jaarlijkse congres op 11 december van LANGZS (Stichting Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers) over het thema “immateriële schade(vergoeding)” . Jack zal spreken over de Wet Affectieschade die volgend jaar van kracht wordt.

5. Een paar maanden geleden is de deurwaarder begonnen met beslaglegging op een deel van het inkomen van voormalig penningmeester Cor Sterkenburg. Op deze wijze ontvangen wij maandelijks een klein bedrag ter vereffening van zijn schuld aan de FNG. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond en is het dossier nu in handen van het OM. De verwachting is dat wij in de loop van het eerste kwartaal volgend jaar van het OM zullen horen of vervolging wordt ingesteld. Gezien de achterstanden bij de rechtbanken en de lage prioriteit die fraudezaken hebben, zal een mogelijke rechtszaak pas tegen het einde van 2019 kunnen plaatsvinden.

6. De Werkgroep Lotgenoten Contact wordt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort versterkt met een vrijwilligster, te weten Coby Kooistra. Coby is casemanager bij Slachtofferhulp Nederland. In december valt de beslissing binnen Slachtofferhulp Nederland of Coby zich bij onze werkgroep kan aansluiten.

7. Inmiddels is de Werkgroep Lotgenoten Contact bezig om een Plan 2019 te maken met een activiteitenbegroting. Zodra het Plan 2019 door het bestuur is beoordeeld, kan onze penningmeester een totale begroting voor de FNG opstellen. Na goedkeuring door het bestuur, zal een subsidieaanvraag bij Fonds Slachtofferhulp worden ingediend.

8. Als er lotgenoten zijn die een activiteit of bijeenkomst willen organiseren, dan kunnen zij zich melden bij de Werkgroep Lotgenoten Contact. Een activiteit of bijeenkomst wordt altijd beoordeeld op haalbaarheid en begeleid door leden van de Werkgroep en zal de gebruikelijke procedure worden gevolgd voor goedkeuring ( begroting en akkoord bestuur).